شماره‌های پیشین نشریه

فراخوان دریافت مقاله

مجلة علمی- تخصصی پژوهش در آموزش زبان فارسی به کودکان دوزبانه

 

دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری

پردیس بحرالعلوم شهرکرد

 

محورهای پذیرش مقاله:

1- نقد و بررسی مهمترین نظریههای آموزش زبان به کودکان دو یا چندزبانه

2- نقد و بررسی مهمترین اصول حاکم بر برنامة زبانآموزی کودکان دو یا چندزبانه

3- نقد و بررسی اهداف آموزش زبان فارسی به کودکان دو یا چندزبانه

4- اصول گزینش و سازماندهی محتوای برنامة زبانآموزی کودکان دو یا چندزبانه

5- نقد و بررسی و معرفی مهمترین شیوهها، روشها و رویکردهای آموزش زبان فارسی به کودکان دو یا چندزبانه

6- انواع دو یا چندزبانگی در ایران

7- ارائة مبانی نظری و عملی برنامة زبانآموزی در مناطق دو یا چندزبانة کشور

8- نقد و بررسی مهمترین کتابهای تألیفشده در حوزة آموزش زبان به کودکان دو یا چندزبانه در ایران و جهان

9- مقایسة میزان یادگیری مهارتهای زبانی بین کودکان یکزبانه با کودکان دو یا چندزبانه

10- اصول برنامهریزی درسی و آموزشی برای کودکان دو یا چندزبانه

 

            مقالات خود را مطابق با ساختار مقالات علمی- پژوهشی (چکیده، کلیدواژهها، مقدمه، بحث اصلی، نتیجه، فهرست منابع، چکیدة انگلیسی و حداکثر 20 صفحه) به نشانی tpbc.cfu.ac.ir ارسال کنید.
  •   تلفن دفتر مجله: 03832222890 
  • نشانی: شهرکرد، بلوار آیت‌الله کاشانی، چهارراه طالقانی، پردیس بحرالعلوم شهرکرد

شناسنامه نشریه